fbpx

REGULAMIN HOTELU VERDE W MŚCICACH

§ 1

 1. Właścicielem i administratorem Hotelu jest Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „BJB” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Klonowej1, NIP 6692127776, adres e- mail: hotel@verde.pl, tel: 94 317 08 00
 2. Regulamin hotelu stanowi zasady wynajęcia pokoi i korzystania z infrastruktury hotelowej.
 3. Hotel świadczy usługi noclegowe, gastronomiczne, rozrywkowe i inne, zgodnie z profilem działalności.
 4. Opis pokoi, cennik świadczonych usług noclegowych oraz opis zakresu poszczególnych usług znajduje się na oficjalnej stronie hotelu http://www.verde.pl/ oraz w recepcji hotelowej.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu.
 6. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu

§ 2

 1. Jednostką rozliczeniową w przypadku świadczenia usług noclegowych jest doba hotelowa. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. Gość najmujący pokój jest zobowiązany opuścić pokój i zdać w recepcji klucz do pokoju Hotelowego do godziny 11:00. Zatrzymanie pokoju po godzinie 11:00 jest traktowanie jako przedłużenie pobytu co jest jednoznaczne z naliczeniem opłat zgodnych z cennikiem Hotelu. W przypadku opuszczenia pokoju do godziny 18:00 naliczona zostanie opłata za przedłużenie doby, a po godzinie 18:00 za całą kolejna dobę. Hotel uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości i dostępności.
 2. W przypadku konieczności skrócenia pobytu Gość powinien zgłosić się do recepcji do godziny 11:00, w przeciwnym razie kolejną dobę hotelową uznaje się za rozpoczętą.
 3. Aktualny cennik świadczonych usług noclegowych publikowany jest na stronie internetowej: www.verde.pl oraz dostępny jest w recepcji Hotelu:
  1. Ceny przedstawione w cenniku zawierają podatek VAT i opłatę klimatyczną.
  2. Wysokość ceny za pobyt w hotelu uzależniona jest od długości pobytu, wybranej opcji wyżywienia, standardu i wielkości pokoju, widoku z okna i otrzymanych rabatów;
 4. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nie zameldowanym w hotelu, nawet jeśli nie upłynął okres wynajęcia przez niego tego pokoju. Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju Hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00. Poza tymi godzinami dodatkowe osoby w pokoju podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Hotelu.
 5. W Hotelu należy przestrzegać ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie może zakłócać spokoju innych Gości jak również nie może wpływać szkodliwie na mienie stanowiące własność Hotelu. W sytuacjach naruszających ten punkt regulaminu Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług.
 6. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić czy drzwi zostały prawidłowo zamknięte. Gość Hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia  lub zanieczyszczenia i braki przedmiotów stanowiących wyposażenie pokoju powstałe z jego winy jak również z winy osób niepełnoletnich będących pod jego opieką lub z winy osób odwiedzających Gościa Hotelowego.
 7. Każdy pokój wyposażony jest w minibar oraz wykaz jego zawartości wraz z cenami. Gość Hotelowy zobowiązany jest do sprawdzenia niezwłocznie po zameldowaniu, czy zawartość jest zgodna z listą. Wszelkie braki należy zgłosić od razu w Recepcji. Niezgłoszone braki zostaną dopisane do rachunku Gościa.
 8. Za bezpodstawne i bezzasadne uruchomienie alarmu pożarowego Hotel zastrzega sobie prawo do zażądania od osoby odpowiedzialnej odszkodowania w uzgodnionej kwocie nie mniej jednak niż 5000PLN lub do podjęcia kroków cywilno-prawnych w przypadku nie załatwienia sprawy w sposób polubowny.
 9. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 11. Na terenie całego Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji. Palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Za złamanie tego punktu regulaminu Gość zostanie obciążony karą w wysokości 1000PLN.

§ 3

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o bezzwłoczne zawiadomienie recepcji, co umożliwi personelowi Hotelu niezwłoczną reakcję. Hotel ma obowiązek zapewnić komfortowe warunki  nieskrępowanego wypoczynku Gości, zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług. W  przypadku wystąpienia niedogodności Hotel dołoży starań aby w miarę posiadanych możliwości zaistniałe niedogodności, usterki techniczne i inne tego rodzaju przypadki zostały jak najszybciej usunięte.
 2. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, na wniosek Gości będą wysyłane na koszt odbiorcy na wskazany adres. Koszt odesłania rzeczy jest jedynie szacowany – ostateczny koszt określa firma świadcząca usługę. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego czasu pozostawione przedmioty zostaną przekazane na cele charytatywne lub utylizowane.
 3. Rzeczy wartościowe stanowiące własność Gościa winny zostać zdeponowane w sejfie znajdującym się w pokoju lub w Recepcji (jeśli pokój nie jest wyposażony w sejf). Hotel nie posiada przechowalni bagaży i nie świadczy płatnych usług w tym zakresie. Odpowiedzialność Hotelu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości na teren Hotelu reguluje art. 846-852 Kodeksu Cywilnego. Gość powinien zawiadomić obsługę Hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Hotel nie ponosi również odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów wartościowych  jak również  przedmiotów mających wartości naukową lub artystyczną. Hotel nie ponosi odpowiedzialności  z tytułu uszczerbków na zdrowiu osób nieletnich będących pod nadzorem opiekunów zgodnie z art. 427 Kodeksu Cywilnego.
 5. Wybrane obszary Hotelu są monitorowane.
 6. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług oraz zażądać od osoby, która w sposób rażący narusza powyższe postanowienia, natychmiastowego opuszczenia Hotelu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi Hotelu, a w szczególności do zapłaty za poczynione szkody. Hotel zastrzega sobie prawo nie przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Hotelowy, uszkodził mienie Hotelowe lub w znaczący sposób zakłócił spokój Gości, pracowników oraz innych osób przebywających na terenie Hotelu.

§ 4

 1. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja Hotelu w formie pisemnej. Reklamacje można również przesłać drogą e-mailową na adres: reklamacje@bjb.verde.pl
 2. Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych przez Hotel usług w formie pisemnej (nie później niż 7 dni od jej zaistnienia).
 3. Reklamacje rozpoznawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§  5

 1. Hotel akceptuje pobyt małych zwierząt domowych w pokoju z Gośćmi. Pobyt zwierząt wiąże się z dodatkowymi opłatami.
  1. Opiekunowie zwierząt zobowiązani są bezwzględnie podczas korzystania z miejsc ogólnodostępnych hotelu oraz przyległego terenu prowadzić zwierzęta na uwięzi, a w przypadku psów dodatkowo w kagańcach.
  2. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są również do utrzymania czystości podczas spacerów na terenach przyległych Hotelu W przypadku zabrudzeń lub zniszczeń dokonanych przez zwierzę Hotel może obciążyć Gościa dodatkową opłatą w wysokości 500,00 PLN
  3. Goście przebywający w Hotelu ze zwierzętami zobowiązani są do opieki nad zwierzęciem oraz niezakłócania komfortu czy bezpieczeństwa pozostałych Gości Hotelu. Goście, którzy nie zapewnią odpowiedniej opieki przebywającym z nimi zwierzętom mogą zostać poproszeni o opuszczenie Hotelu.
  4. Hotel może odmówić przyjęcia zwierząt ras wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, gadów, płazów, stawonogów i gryzoni a także innych zwierząt uznanych przez Zarząd Hotelu za niebezpieczne.

§ 6

 1. Podpisując meldunek Gość wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez PHU BJB Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Hotel na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej oraz w recepcji hotelowej.
 3. Podanie danych osobowych przez Gościa jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupu usługi hotelowej lub subskrypcji Newslettera.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)

Nasze działania w związku z pandemią COVID-19

Status Hotelu

Jesteśmy otwarci i cały czas przyjmujemy rezerwacje. Jeśli chcesz nas odwiedzić, nie obawiaj się przyjechać.

Zabezpieczenia Hotelu

W celu zabezpieczenia Twojego pobytu, podjęliśmy następujące kroki:

 • Nasz personel został odpowiednio przygotowany na czas pandemii i jest wyposażony w środki ochronne jak i dodatkowe środki do dezynfekcji.
 • Każdy pokój jest odpowiednio dezynfekowany, generalnie wysprzątany i wietrzony przed Twoim przyjazdem.
 • W miejscach ogólnodostępnych znajdziesz instrukcje postępowania w poszczególnych częściach obiektu oraz pojemniki z żelem antybakteryjnym.
 • Nasze restauracje funkcjonują w sposób zgodny z wytycznimi GIS
 •  W trakcie pobytu Gości pokoje sprzątane tylko na życzenie Gości  (zaleca się raczej wymianę pościeli i ręczników, uzupełnienie niezbędnego asortymentu bez wchodzenia personelu do pokoju – poprzez przekazanie pod drzwi Gościa)
 • Częste wietrzenie oraz dezynfekcja  części wspólnych w hotelu (mebli, klamek, poręczy, armatury, winda).

Kontakt bezpośredni

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz jakiekolwiek pytania do nas odnośnie rezerwacji czy środków ostrożności, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu:  +48 (94) 317 0800 lub mailowo pod adresem: hotel@verde.pl

Obie formy kontaktu są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Przydatne informacje

Jeśli obserwujesz u siebie niepokojące objawy (takie jak wysoka gorączka, kaszel i duszności),

skontaktuj się z infolinią NFZ 800 190 590, lub skorzystaj z wyszukiwarki szpitala zakaźnego lub placówki GIS https://gis.gov.pl/mapa/

Facebook
Instagram
697 350 394