Regulamin

Regulamin Hotelu

 • § 1

Doba Hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 12:00 w dniu wyjazdu (z wyłączeniem ofert specjalnych, w których mogą obowiązywać inne godziny).  Gość najmujący pokój jest zobowiązany opuścić pokój i zdać w recepcji klucz do pokoju Hotelowego do godziny 12:00. Zatrzymanie pokoju po godzinie 12:00 jest traktowanie jako przedłużenie pobytu co jest jednoznaczne z naliczeniem opłat zgodnych z cennikiem Hotelu. W przypadku opuszczenia pokoju do godziny 18:00 naliczona zostanie opłata za przedłużenie doby, a po godzinie 18:00 za całą kolejna dobę. Hotel uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

 • § 2

Gość Hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt. Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju Hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00. Poza tymi godzinami dodatkowe osoby w pokoju podlegają opłacie 90PLN za dobę za osobę.

 • § 3

Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług świadczonych przez Hotel Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi personelowi Hotelu niezwłoczną reakcję. Hotel ma obowiązek zapewnić komfortowe warunki  nieskrępowanego wypoczynku Gości, zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług. W  przypadku wystąpienia niedogodności Hotel dołoży starań aby w miarę posiadanych możliwości zaistniałe niedogodności, usterki techniczne i inne tego rodzaju przypadki zostały jak najszybciej usunięte.

 • § 4

Rzeczy wartościowe stanowiące własność Gościa winny zostać zdeponowane w sejfie znajdującym się w pokoju lub w Recepcji (jeśli pokój nie jest wyposażony w sejf). Hotel nie posiada przechowalni bagaży i nie świadczy płatnych usług w tym zakresie. Odpowiedzialność Hotelu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości na teren Hotelu reguluje art. 846-852 Kodeksu Cywilnego. Gość powinien zawiadomić obsługę Hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 • § 5

Podpisując meldunek Gość wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez PHU BJB Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie informacji handlowych

drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 • § 6

Każdy pokój wyposażony jest w minibar oraz wykaz jego zawartości wraz z cenami. Gość Hotelowy zobowiązany jest do sprawdzenia niezwłocznie po zameldowaniu, czy zawartość jest zgodna z listą. Wszelkie braki należy zgłosić od razu w Recepcji. Niezgłoszone braki zostaną dopisane do rachunku Gościa.

 • § 7

W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za złamanie tego punktu regulaminu Gość zostanie obciążony karą w wysokości 1000PLN.

 • § 8

Hotel świadczy nieodpłatnie usługi w zakresie informowania Gości o ogólnych zasadach pobytu i usługach dodatkowych oferowanych przez Hotel.

 • § 9

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Hotel nie ponosi również odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów wartościowych  jak również  przedmiotów mających wartości naukową lub artystyczną. Hotel nie ponosi odpowiedzialności  z tytułu uszczerbków na zdrowiu osób nieletnich będących pod nadzorem opiekunów zgodnie z art. 427 Kodeksu Cywilnego.

 • § 10

W Hotelu należy przestrzegać ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie może zakłócać spokoju innych Gości jak również nie może wpływać szkodliwie na mienie stanowiące własność Hotelu. W sytuacjach naruszających ten punkt regulaminu Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług.

 • § 11

Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić czy drzwi zostały prawidłowo zamknięte. Gość Hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia  lub zanieczyszczenia przedmiotów stanowiących wyposażenie pokoju powstałe z jego winy jak również z winy osób niepełnoletnich będących pod jego opieką lub z winy osób odwiedzających Gościa Hotelowego.

 • § 12

Przedmioty użytku osobistego pozostawione przez Gości wyjeżdżających mogą zostać odesłane na koszt Gościa pod  wskazany adres. W przypadku nie otrzymania dyspozycji Hotel przechowa przedmioty przez trzy miesiące. Po tym czasie Hotel zastrzega sobie prawo do kasacji lub przekazania pozostawionych przedmiotów dla instytucji charytatywnych.

 • § 13

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach Hotelowych urządzeń nie stanowiących standardowego wyposażenia pokoju Hotelowego.

 • § 14

Za bezpodstawne i bezzasadne uruchomienie alarmu pożarowego Hotel zastrzega sobie prawo do zażądania od osoby odpowiedzialnej odszkodowania w uzgodnionej kwocie nie mniej jednak niż 2000PLN lub do podjęcia kroków cywilno-prawnych w przypadku nie załatwienia sprawy w sposób polubowny.

 • § 15

W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług oraz zażądać od osoby, która w sposób rażący narusza powyższe postanowienia, natychmiastowego opuszczenia Hotelu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi Hotelu, a w szczególności do zapłaty za poczynione szkody. Hotel zastrzega sobie prawo nie przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Hotelowy, uszkodził mienie Hotelowe lub w znaczący sposób zakłócił spokój Gości, pracowników oraz innych osób przebywających na terenie Hotelu.

Nasze działania w związku z pandemią COVID-19

Status Hotelu

Jesteśmy otwarci i cały czas przyjmujemy rezerwacje. Jeśli chcesz nas odwiedzić, nie obawiaj się przyjechać.

Zabezpieczenia Hotelu

W celu zabezpieczenia Twojego pobytu, podjęliśmy następujące kroki:

 • Nasz personel został odpowiednio przygotowany na czas pandemii i jest wyposażony w środki ochronne jak i dodatkowe środki do dezynfekcji.
 • Każdy pokój jest odpowiednio dezynfekowany, generalnie wysprzątany i wietrzony przed Twoim przyjazdem.
 • W miejscach ogólnodostępnych znajdziesz instrukcje postępowania w poszczególnych częściach obiektu oraz pojemniki z żelem antybakteryjnym.
 • Nasze restauracje funkcjonują w sposób zgodny z wytycznimi GIS
 •   W trakcie pobytu Gości pokoje sprzątane tylko na życzenie Gości  (zaleca się raczej wymianę pościeli i ręczników, uzupełnienie niezbędnego asortymentu bez wchodzenia personelu do pokoju – poprzez przekazanie pod drzwi Gościa)
 • 4. Częste wietrzenie oraz dezynfekcja  części wspólnych w hotelu (mebli, klamek, poręczy, armatury, winda).

Kontakt bezpośredni

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz jakiekolwiek pytania do nas odnośnie rezerwacji czy środków ostrożności, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu:  +48 (94) 317 0800 lub mailowo pod adresem: hotel@verde.pl

Obie formy kontaktu są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Przydatne informacje

Jeśli obserwujesz u siebie niepokojące objawy (takie jak wysoka gorączka, kaszel i duszności),

skontaktuj się z infolinią NFZ 800 190 590, lub skorzystaj z wyszukiwarki szpitala zakaźnego lub placówki GIS https://gis.gov.pl/mapa/

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!